Miljö

Kungsörs Vårdcentral


2.3 Miljöpolicy

Kungsörs Vårdcentral ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. I vårt miljöarbete utgår vi från att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Vi ska följa alla gällande miljölagar och regler som är relevanta till verksamheten.

Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat.

Vid val av utrustning och förbrukningsmaterial beaktar vi miljöaspekter.

Vi ska främja källsortering av avfall. Vi skall minimera användningen av engångsmaterial och i största möjliga utsträckning använda oss av kollektiva transportmedel.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

2.4 Miljömål

2.4.1 Övergripande miljömål
Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.
2.4.2 Detaljerade miljömål för 2018
I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp följande detaljerade miljömål:

Miljömål – Grundläggande miljöutbildning
Under året utbilda all personal i grundläggande miljöutbildning.

Miljömål – Materialval
Under året sammanställa miljöfakta kring den utrustning och material som ingår i verksamhet och om engångsmaterial kan ersättas. Kan vi ersätta engångsmaterial med utrustning som återanvänds.

Miljömål – Minskning av antibiotikaförskrivning
Vi ska minska förskrivning av antibiotika med 2,5% under 2018, jämfört med Landstingets förskrivningsnivå (hålla förskrivning under 200 recept/1000 invånare/år) och därmed hjälpa Landstinget att uppfylla sitt motsvarande miljömål att i länet minska förskrivning av antibiotika med 2,5%. Mätning kommer att utföras fortlöpande, månadsvis.

Miljömål – Läkemedelsgenomgångar
Vi ska genomföra läkemedelsgenomgångar kodade med KVÅ-kod XV016. Vi ska öka antal läkemedelsgenomgångar jämfört med förra året, då vi hade 261 sådana under 2017. Målvärde – öka antal. Uppföljning – mätning årsvis.


Svensk