Miljö

Kungsörs Vårdcentral


2.3 Miljöpolicy

Kungsörs Vårdcentral ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. I vårt miljöarbete utgår vi från att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Vi ska följa alla gällande miljölagar och regler som är relevanta till verksamheten.

Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat.

Vid val av utrustning och förbrukningsmaterial beaktar vi miljöaspekter.

Vi ska främja källsortering av avfall. Vi skall minimera användningen av engångsmaterial och i största möjliga utsträckning använda oss av kollektiva transportmedel.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

2.4 Miljömål

2.4.1 Övergripande miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

2.4.2 Detaljerade miljömål för 2017

I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp följande detaljerade miljömål:

Miljöledningssystem

Under 2017 införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 för hela verksamheten.

Miljömål – Grundläggande miljöutbildning

Under året utbilda all personal i grundläggande miljöutbildning.

Miljömål – Materialval

Under året sammanställa miljöfakta kring den utrustning och material som ingår i verksamhet och om engångsmaterial kan ersättas. Kan vi ersätta engångsmaterial med utrustning som återanvänds.

Miljömål – Minskning av antibiotikaförskrivning

Vi ska minska förskrivning av antibiotika med 5% under 2017 (från 207 till 197 recept/1000 invånare/år) och därmed hjälpa Landstinget att uppfylla sitt motsvarande miljömål att i länet minska förskrivning av antibiotika med 15%. Mätning kommer att utföras fortlöpande, månadsvis.

Miljömål (ettårigt miljömål) – Tidsrapportering

Vi ska införa digital tidsrapportering (Time – PBM Hogia) i stället för pappersbaserad tidsrapportering. Övergång under 2: kvartalet 2017.

Svensk